Ronaldo nhắc lại thời khắc chính thức ‘ngồi mâm trên’ so với Messi